Projektet

Kulturcentrum Skåne ville sprida läskraftens styrka som bevittnades i den lättlästa bokcirkelns arbete. Hösten 2018 lämnades en projektansökan in för att kunna börja arbeta utåtriktat med bokcirkeln och vår erfarenhet av arbete med och läsning av lättläst litteratur. Vi kallar projektet : Bokcirkel i lättläst, så här gör vi!

Projektet har beviljats sociala investeringsmedel av Region Skåne i december 2018 för genomförande av projektet september 2019 till oktober/november 2020. 

Projektets övergripande mål är:

  • Omsätta artikel 30:2; 30:1 och 24:5, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i konkret handling genom att visa på en avgränsad, tydlig exempelverksamhet mitt i målgruppens vardag.
  • Visa att förebilder/rolemodels behövs för fortsatt läsning och mod att erövra litteraturen för Alla. Hela livet. Genom detta stärka bilden hos målgruppen och samhället i stort att personer med kognitiva/intellektuella funktionsnedsättningar också kan vara läsande/bokslukande individer, precis som alla andra.
  • Visa att det är lätt att sätta igång en bokcirkel i en yrkesroll som t ex bibliotekarie, lärare, kurator inom habiliteringen; studiecirkelledare; personal vid en daglig verksamhet och att en gör detta tillsammans. 
  • Peka på kreativa metoder för läsande och texttolkning i grupp och individuellt med fokus på målgruppen personer med kognitiva och intellektuella funktionsvariationer.

Projektmål:

  • Skapa en inspirationsbok om bokcirklande för och med personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter.
  • Lyfta den lättlästa litteraturen genom en konstnärligt högkvalitativ utställning.
  • En digital plattform om bokcirkelns arbete.

Målgruppen för projektets olika delar är: unga/unga vuxna och vuxna personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter samt yrkespersoner inom bibliotek, skola, omsorg, studieförbund samt inom kultur och bibliotek på regional nivå.


Boken

Bokcirkel i lättläst – Att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter

Läs vad BTJs lektör tycker:

Det här är en viktig, inspirerande och entusiasmerande bok om hur man kan bedriva bokcirkelverksamhet med personer som har intellektuella/kognitiva funktionsvariationer

Helene Ehriander, BTJ-häftet n 17, 2020

Bokcirkel i lättläst borde läsas av alla som arbetar med personer med intellektuella/kognitiva funktionsvariationer – och alla andra också som är intresserade av att ”bokcirkla”, prata om litteratur och utvecklas tillsammans.

Helene Ehriander, BTJ-häftet n 17, 2020

Friman skriver med stor kunskap, respekt, ödmjukhet och ett genuint intresse både för cirkeldeltagarna och litteraturen.

Helhetsbetyg: 5/5

Helene Ehriander, BTJ-häftet n 17, 2020